Conducători doctorat

Vezi conducătorii de doctorat și locurile disponibile.

Conducători doctorat

Studenti doctoranzi

Vezi lista completă a studenților doctoranzi și informații specifice.

Studenți doctoranzi

Finanțări europene

Vezi detaliile despre finanțările europene primite de Școala Doctorală UTCB.

Finanțări europene

Susținere publică teze de doctorat

Vezi detaliile despre susținerea publică a tezei de doctorat.

Susținere publică teze de doctorat

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul al III-lea de studii universitare, în conformitate cu Procesul Bologna şi permit dobândirea nivelului 8 de calificare din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (UTCB), în calitate de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat (IOSUD), organizează studii universitare de doctorat în domeniul fundamental de ierarhizare „Ştiinţe Inginereşti”, în următoarele ramuri de ştiinţă şi domenii:

Ramura de ştiinţă: Inginerie Civilă:

o Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Civilă şi Instalaţii;

o Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Geodezică;

Ramura de ştiinţă: Inginerie Electrică, Electronică şi Telecomunicaţii:

o Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Electrică;

Ramura de ştiinţă: Inginerie Mecanică, Mecatronică, Inginerie Industrială şi Management:

o Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Mecanică;

o Domeniul de studii universitare de doctorat: Inginerie Industrială.

În cadrul UTCB funcţionează o singură Şcoală Doctorală în care activează un numar de 71 de conducători de doctorat de prestigiu şi peste 250 studenţi doctoranzi.

Şcoala Doctorală a Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti este constituită conform prevederilor legale în vigoare, respectiv Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările și completările ulterioare şi Codul Studiilor Universitare de Doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 681/2011, cu modificările ulterioare.

Programele de studii universitare de doctorat asigură formarea de competenţe profesionale (de conţinut, cognitive şi de cercetare) în domenii de specialitate, precum şi a unor competenţe transversale, printre care se menţionează:

Competenţe profesionale:

cunoştinţe avansate în domeniul doctoratului;

stăpânirea metodelor şi tehnicilor de cercetare avansată;

cunoştinţe privind managementul proiectelor de cercetare;

stăpânirea procedeelor şi soluţiilor noi în cercetare;

înţelegerea şi capacitatea de aplicare a principiilor şi valorilor eticii cercetării ştiinţifice în domeniul de doctorat.

Competenţe transversale:

competenţe de comunicare, scrisă şi orală, în domeniul ştiinţei şi culturii;

utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării;

cunoştinţe de management al resurselor umane, materiale şi financiare;

calităţi de conducere;

cunoştinţe privind managementul carierei;

capacităţi de antreprenoriat economic, tehnologic şi social.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------